Binaları ‘İyileştiriyoruz’

Avrupa Birliği (AB)Horizon 2020 ÇerçeveProgramı kapsamında 14 ülkenin (İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya ve Türkiye) yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon projesi, Mart 2015’te Londra’da organize edilen ve her ülkeden konsey yetkililerinin katıldığı açılış ve tanıtım toplantısı ile başladı. Mart 2017’de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon projesi kapsamında, mevcut binaların AB Horizon 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.

BUILD UPON launch report cover

‘Herkes İçin Kaliteli Yaşama Olanak Tanıyan Bir Yapılı Çevre Hayal Edin’ sloganıyla yola çıkan proje, AB Enerji Verimliliği Direktifi 4. Makalesini esas alıyor. Bu makalede özetle; üye ülkelerin mevcut kamusal ve özel binaların iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli finansal kaynak bulma stratejilerini ve bu doğrultuda gerekli adımları atmaları önemle vurgulanıyor.

Bölgesel ve ulusal çapta yürütülecek proje süresince Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye’deki mevcut binalardan optimum maliyetle %75’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla binaların ‘derin iyileştirme’ye tabi tutulmasının yolunu açacak olan çözümlerin ortaya konması, finansal kaynakların bulunması ve yerel bir iş birliği ağı yaratılması konularında öncülük edecek. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya, STK’lar ve derneklerle enerji verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi konusunda gereken adımların atılması için ortak etkinlikler düzenlenecek.

Mart 2017’ye kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinliklerle; mevcut binaların nasıl enerji verimli hale getirilebileceği, bu konudaki yasal ve ekonomik engeller ile bunları aşmak için gerçekleştirilebilecek girişimler tartışılarak bir bilgi tabanı oluşturulmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra, diğer 13 ülkenin geçmiş iyileştirme deneyimleri paylaşılarak öğrenilen bilgiler Türkiye şartlarına uyarlanacak. Bunlara ek olarak, Renowiki adlı bir yazılımla bilgi ve iletişim ağı kurularak, ulusal ve bölgesel düzeyde tüm uzmanların, finans kuruluşlarının, iş dünyasının, kamu kuruluşlarının, medyanın, akademinin ve STK’ların birbirine kolay erişeceği ve bilgi paylaşacağı bir online platform yaratılacak. Böylece bu 2 sene sonunda, ulusal çapta stratejilerin tartışılmış olduğu bir ortamda, içinde finansal kaynakların da bulunduğu bir iş birliği ağı ve bölgesel ölçekte binaların iyileştirilmesi için elini taşın altına koymaya hazır bir paydaş topluluğu yaratılması hedefleniyor. Projenin sonraki aşamalarında ise tahmin edileceği üzere, bu bilgi birikiminden ve ağlardan yararlanılarak binaların iyileştirilmesi için gerekli adımların atılmaya başlanması planlanıyor.

ÇEDBİK olarak bu bağlamda ilk etkinliğimizi Ağustos ayı içerisinde YEM’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Yukarıda sayılanpaydaş kategorilerinden ikişer katılımcıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyerek Türkiye’nin mevcut bina stoğunun iyileştirilmesini tartıştığımız bu toplantının sonuçlarını rapor halinde paylaştık. Toplantıda ayrıca, hazırladığımız paydaş haritalarıyla ilgili katılımcılardan değerlendirme alarak bu haritaları güncelledik.

Ülkemizin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda iş birliği içinde çalışabilmek ve yararlı sonuçlar alabilmek umuduyla hepinizi selamlarım.